O PROXECTO

Nesta páxina descríbese o proxecto previsto para a construción da nova ponte a partir da información pública que o Concello facilitou aos cidadáns a partir do día 1 de xullo de 2020.

Tras a achega desta información, queda claro que ESTA PONTE NON É NECESARIA EN NINGÚN CASO. De feito, non só non resolve a potencial problemática de tráfico tras o peche ao mesmo da Ponte Vella, senón que plantexa moitos outros inconvenientes, que iremos analizando a continuación.

FLUXO DE TRÁFICO:

A nova ponte tería DOBRE CARRIL DE TRÁFICO rodado e dobre marxe peatonal adicional, o cal supón que teña unha ANCHURA TOTAL DE 13,50 metros, catro veces máis do que mide a pasarela de madeira actual.

Esta configuración equivale a facer unha nova ponte cun obxectivo análogo á circunvalación actual ou a actual Ponte Nova, situadas a tan só a uns 400 metros da ponte proxectada.

Se presentan dúas opcións para a redirección do tráfico que habería tras a construción da nova Ponte, pero calquera delas presenta varios inconvenientes, ademais de non deixar suficientemente clara a función da liña amarela descrita como "área tráfico peatonal".

Se esta liña amarela fose destiñada a tráfico motorizado, se pasaría a contar con dobre carril no Paseo e se deixaría sin opción algunha de aparcamento, o cal xa resulta escaso a día de hoxe.

Pola contra, se como parece, esta liña amarela fose destiñada a tráfico non motorizado (carril bici por exemplo, ou similar), provocaría a imposibilidade de proseguir pola rúa das Hortas para o tráfico procedente do Morín, posto este tráfico estaría obrigado a circular pola nova ponte, algo que en todo caso xa se podería ter feito pola circunvalación, no cruce co Morín.

Ademáis, ao noso xuízo se presentan outros dous inconvenientes moi relevantes:

  1. incentívase a acumulación de tráfico na rúa Santa Clara, o que probablemente impoña unha intervención moi importante e agresiva para a zona, a cal non está determinada no anteproxecto presentado.

  2. ao introducir tráfico na Peña procedente do Hospital complicará aínda máis o aparcamento nesta zona, xa moi ateigado na actualidade.

INTEGRACIÓN NA CONTORNA:

Ponte proxectada

A megaestructura proxectada supón unha agresión paisaxística de primeiro orde respecto á configuración actual (imaxe dereita) moito máis acorde co entorno natural da zona.

O acceso peonil, á zona do río semella proxectado a través dunhas escaleiras completamente desproporcionadas e nada acordes coa entorna.

Pasarela de madeira actual

A pasarela de madeira actual, ubicada no punto onde se pretende construír a nova ponte, permite un acceso peonil alternativo ao cruce pola Ponte Vella, situada a 180 metros aprox.

Na actualidade, plantea dificultades para persoas con movilidade reducida pola súa pendente de acceso, polo que debería mellorarse esta cuestión sen ter que recurrir necesariamente á edificación da nova ponte.

No proxecto non queda claro como se ten prevista a integración da ponte nos barrios limítrofes, pero todo apunta a que suporá un grave prexuízo, como consecuencia das enormes dimensiones previstas para a ponte.

Plano do proxecto sobre a cartografía municipal.

Resulta especialmente preocupante a máis que presumíbel agresión e destrución provocada no barrio histórico de Ramberde, protexido polo Plan Especial do Casco Histórico, e que terá que ser sometido necesariamente a diversas expropiacións de propiedades e derrubos de edificios para facer viable o acceso do tráfico de ambos sentidos cara á nova ponte.

Coa execución deste proxecto, este barrio tan popular de Monforte perderá a súa actual idiosincrasia , caracterizada pola tranquilidade e a perfecta comunión dos veciños coa entorna no río que pasa ao seu carón.

Ademais, cabe esperar tamén que se faga algún tipo de obra adicional para controlar a confluencia do tráfico na intersección deste barrio coa ponte e coa Rúa Corredoira, posto que nos bosquexos presentados non queda resolto.

IRREVERSIBILIDADE:

A magnitude do proxecto, o elevado custo e as fortes actuacións que conleva nos barrios limítrofes (incluíndo expropiación de terreos) fai que este proxecto non teña volta atrás nun futuro a medio/longo prazo. De feito, este proxecto foi definido desde o goberno municipal do seguinte xeito:

"Proyectos como este, marcan la historia de las ciudades, porque pasan a formar parte de su estructura urbana para siempre jamás, o por lo menos para muchos años. Con proyectos como este, Monforte recupera su esencia y va por buen camino" (Ver enlace)

Na plataforma só estamos de acordo coa primeira parte deste discurso, xa que logo establece un modelo completamente oposto ao camiño que se debe tender nunha cidade do século XXI, un modelo de cidade sostible que proporcione a mellor calidade de vida reducindo a súa pegada ambiental, a fin de que as futuras xeracións non se vexan comprometidas.


ELEVADO CUSTO:

O custo previsto do proxecto ronda os 1,5 millóns de euros, un custo xa moi elevado de por si e co que se poderían acometer en Monforte actuacións alternativas en moito máis necesarias e efectivas.

En calquera caso, hai dúas cuestións moi importantes que cabe preguntarse e de difícil resposta a día de hoxe:

  • ¿Cal é o custo do mantenemento anual dunha ponte destas características?

  • ¿Cal será realmente o custo final do proxecto?